Курсът по телекомуникационна техника е предназначен за студентите от ВВМУ от специалността "Информационни и комуникационни технологии". Разглеждат се най-общите и фундаментални положения комуникациите, като се поставя акцент на съвременните цифрови комуникационни системи.

Целта на курса е да запознае бъдещите специалисти по информатика с най-важните принципи, по които масивите с информация се доставят до потребителите, както и с фундаменталните закони, които управляват преноса на информация на малки и големи разстояния.

Курсът се провежда, следвайки общата функционална структура на съвременните цифрови комуникационни системи. Изучават се общи положения, без да се навлиза в изчисления и проектиране.

Макар курсът да не е профилиращ, има голямо значение за изясняване на важни въпроси, които често остават невидими (и неразбрани) за специалистите по информатика.