Курсът “Материалознание” е предназначен за обучение на студентите от специалност “Корабни машини и механизми”, съгласно учебени планове 4-17-13 и 4-37-13 за образователно-квалификационна степен “Бакалавър. Той е от групата задължителни дисциплини, които формират професионалната квалификация на обучаемите. Материалът се изучава чрез лекции, лабораторни упражнения и самостоятелна работа.

Лекционните занятия се провеждат в поток, а лабораторните упражнения по групи до 14 обучаеми. Теоретичният материал се преподава обобщено, като се подчертават основните закономерности в строежа на металите и методите за повишаване на якостта им.

Курсът “Материалознание” се осигурява от дисциплините физика, химия и математика.

Курсът “Материалознание” осигурява дисциплините: ТММ, ТОРК, КДВГ, КПК и КСМ.

Дисциплината завършва със семестриален изпит.